Jevnlig vedlikehold best for lommeboken. Systematisk vedlikehold av boligen er god økonomi. Det blir alltid dyrere å vente til skaden eller forfallet har blitt større. Jevnlig vedlikehold sammen med modernisering og eventuell ombygging kan dessuten heve standarden og øke verdiene. Vedlikehold og modernisering er god økonomi. Det blir alltid billigere å vedlikeholde enn å utbedre eller reparere når forfallet har fått gå sin gang og en skade har oppstått. Dessuten vil en godt vedlikeholdt bolig ha høyere verdi i markedet enn en bolig som bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Utført modernisering eller ombygging vil normalt også gi en heving av standard, noe som oftest vil bidra positivt ved verdisettingen. Alle bygningsdeler er utsatt for påkjenninger som fører til nedbryting av materialene og konstruksjonen. Det kan for eksempel være sollys, luftfuktighet, nedbør, temperatursvingninger, forurensning, snøtyngde, innemiljø og brukspåkjenninger. Vedlikehold forsinker nedbrytingen og forlenger tiden frem til utskifting må foretas. Dyrest å vente Når bygningsdelen eller komponenten ikke lenger fungerer – og skade oppstår – vil det i de aller fleste tilfeller føre til følgeskader og merskader. Dermed blir utskiftingen ofte både to og tre ganger dyrere enn hvis utskiftingen er planlagt og skjer før skade oppstår. Hvis man på loftet ser et mindre fuktgjennomslag i undertaket etter et kraftig regnskyll, er dette normalt et tegn på en utetthet. Da bør man kontrollere taktekkingen og utbedre utetthetene snarest. Hvis man overser dette og venter til vannet renner gjennom taket, vil det sannsynligvis oppstå store følgeskader i form av vannskade på isolasjon, himling og gulv. Sannsynligvis også råteskader i undertak. Det medfører at man i tillegg til utskifting av taktekkingen kanskje må fornye undertaket og isolasjonen, og bytte himling og parkett på stuegulv. Det er skader som villaforsikringen normalt ikke dekker. Manglende vedlikehold vil dermed ha forårsaket en skade til kanskje hundre tusen kroner og mer. Påvirker taksten Når en takstmann skal fastsette en boligs verdi, vil han alltid gjennomgå standard og tilstand. Sammen med faktorer som størrelse og beliggenhet vil denne vurderingen danne grunnlaget for verdifastsettelsen. Mangelfullt vedlikehold tilsier en forventet fremtidig utgift. Dette skal det tas hensyn til. Her merker vi en tydelig større bevissthet blant forbrukerne enn tidligere. De ønsker å vite hva som må påregnes av fremtidige utskiftinger før de legger inn bud på en bolig. Også lånegivere vil legge vekt på de fradrag for manglende vedlikehold som fremkommer i en takst. Hvis du vurderer å modernisere eller bygge om før salg bør du være bevisst hva du gjør. Ikke alle tiltak vil påvirke verdien på en slik måte at du oppnår en nettogevinst. Overflatebehandling av typen maling, tapetsering, ny laminat og lignende kan slå positivt ut. Våtrommene bør man holde seg unna med mindre man er faglært. Og det elektriske og VVS-arbeider har de fleste av oss ikke engang lov til å gjøre noe med. Må dokumenteres Uansett hva slags arbeider du gjennomfører så sørg for dokumentasjon. Gjem på kvitteringer og sørg for de nødvendige garantier fra fagfolk. En anmerkning i takst eller egenerklæring om at noe er utført av ikke faglærte og uten garantier, vil være negativt i en salgssituasjon. Rettspraksis viser at når du som kjøper har blitt gjort oppmerksom på at arbeider er utført som egeninnsats eller av ufaglærte, vil du i de fleste tilfeller ha liten mulighet til å rette krav mot selger når en feil eller mangel påvises. Fornying av bad før et salg er sjelden lønnsomt, med mindre du har tilgang til spesielt rimelige, gode og godkjente håndverkere. Du påtar deg ansvaret i fem år og fratar kjøperen mulighet for å foreta sine egne tilpasninger. Hvis du isteden opplyser om svakhetene ved badets tilstand er du fri for dette ansvaret. Verdifradraget som beregnes vil likevel sjelden utgjøre mer enn kostnaden du ville fått ved å pusse det opp. Ofte vil verdifradraget kunne utgjøre mindre enn kostnaden du ville fått ved å pusse det opp.
Copyright (c) Lasse Evensen AS - 2020
Mob: 97 68 98 58
Lasse Evensen er en takstmann i Oslo som utfører taksering i hele landet med hovedvekt på Oslo område og Bærum.
E-post
Org No. 970 278 230
NTF sertifisert takstmann siden 1990.
Årets Takstmann 2012/2013 Oslo og Akershus
Mob: 97 68 98 58